About Us

   บริษัท แพลทินั่มเพลส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ประกอบธุรกิจหลักประเภทให้บริการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่อยู่อาศัยที่สามารถมอบความสะดวก สบาย ความปลอดภัยในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งยังเปิดกว้างให้กับทุกท่านที่ปรารถนาจะร่วมลงทุนในธุรกิจคอนโดมิเนียมให้เช่า
ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลกิจการเป็นอย่างมาก การกำกับ ควบคุม ดูแลกิจการเป็นระบบ
โดยทีมงานมืออาชีพ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและยึดหลัก 3 ประการคือ

• ผลิตคอนโดคุณภาพโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเหมือนหนึ่งเป็นคอนโดของตัวเอง

• เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ลูกค้า ผู้ร่วมลงทุน พนักงาน ผู้รับเหมา และสังคม

• รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ร่วมลงทุน

   ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เปิดมุมมองใหม่ ในการลงทุนที่เหนือระดับ” โดยยึดหลัก พันธกิจ ว่า
เราจะมุ่งมันพัฒนาในการสร้างสรรค์ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัย การลงทุนทำกำไร ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้าและสังคมได้อย่างสูงสุด